มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
หลายอัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร - นักกายภาพบำบัด - แพทย์แผนไทย - การตลาด - การบัญชี - ประชาสัมพันธ์และดูแลเพจ - เลขานุการ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เอื้อเฟื้อ มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์และทักษะในตำแหน่งงานที่ทำจะพิจารณาเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขานุการ

-ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ -รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง -ดูแลเรื่องการนำเสนองาน และเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร - ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัท - จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติและงานต่างๆ - จัดวาระการประชุมและสรุปรายงานการประชุม - ต้อนรับผู้มาติดต่อ - ติดตามผู้บริหารในการปฎิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก - สนุบสนุนภารกิจของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีบุคลิก และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน รักงานบริการ สามารถสนับสนุนกิจการของผู้บริหารได้ สามารถติดตามผู้บริหาร ในการปฎิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ได้

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • * ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web/Graphic designer/IT staff
หลายอัตรา

- เชียวชาญ photoshop, Illustrator, premiere, และ after effect ตัดต่อVDO - รักในงานออกแบบ คิดวางแผนออกแบบวางผังสื่อและสิ่งพิมพ์ ภายในกำหนดเวลา - เขียน ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และทำงานเป็นทีมได้ -Web Design/Digital Media/Information Technology/Graphic Design HTML PHP CSS CMS JavaScript Oracle MS SQL Adobe Suite – Photoshop, Illustrator, InDesign API web integration SEO

 • - รับไม่จำกัดวุฒิ ขอคนที่มีประสบการณ์ทำงานครับ
 • - อายุไม่เกิน 45 ปี
 • - เงินเดือนตามตกลง (คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานในสายงาน)

แม่บ้าน
หลายอัตรา

พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน

 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความขยันขันแข็ง มีความอดทน เอาใจใส่ต่อการงาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี

พนักงานบัญชี

จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชี ควบคุม ดูแล บริหารการจัดการ วางแผนงานระบบบัญชีของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Window , Microsoft Office
 • * ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1234หน้าถัดไป