มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
คนสวน
หลายอัตรา

งานสวน ดูแลต้นไม้ บำรุง ตัดแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คล่องแคล่ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ไม่เคยต้องคดีร้่ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำ
2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางด้านกายวิภาคศาสตร์ - ด้านกายวิภาควิศาสตร์และสรีรวิทยา - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
หลายอัตรา

1. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 2. อายุไม่เกิน 60 ปี และ 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล สาขาดังนี้ 1. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่/สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก/สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 5. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน/สาขาการพยาบาลครอบครัว/ สาขาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 6. สาขาการพยาบาลสูติศาสตร์

 • อัตราเงินเดือน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล อัตราแรกบรรจุ 33,000 บาท/เดือน
 • (ไม่นับรวมค่าประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ)

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการพยาบาล (เงินเดือนไม่นับรวมค่าประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ)

 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
 • อายุไม่เกิน 50 ปี

พนักงานขับรถ
หลายอัตรา

ขับรถผู้บริหารและรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ และความคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เคยต้องคดีร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป