มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาดังนี้ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - สาขาวิชาประถมศึกษา - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาบริหารการศึกษา

  • 1. มีประสบการณ์การนิเทศและประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
  • 2. อายุไม่เกิน 65 ปี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาดังนี้ - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

  • 1. มีประสบการณ์การนิเทศและประสบการณ์การสอน หรือตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
  • 2. อายุไม่เกิน 65 ปี

เจ้าหน้าที่ประจำ
หลายอัตรา

เจ้าหน้าที่ประจำ - ห้องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ - บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด - การบัญชี/การเงิน

  • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
หลายอัตรา

1. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 2. อายุไม่เกิน 60 ปี และ 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล สาขาดังนี้ 1. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่/สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก/สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 5. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน/สาขาการพยาบาลครอบครัว/ สาขาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 6. สาขาการพยาบาลสูติศาสตร์

  • อัตราเงินเดือน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล อัตราแรกบรรจุ 33,000 บาท/เดือน
  • (ไม่นับรวมค่าประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ)

หน้าที่แล้ว12