มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
นักกิจกรรมบำบัด
หลายอัตรา

นักกิจกรรมบำบัด

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ ปฏิสัมพันธ์ดี เข้าสังคมง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างก่อสร้าง
หลายอัตรา

- งานช่างก่อสร้าง งานปูน งานฉาบ งานต่อเติม - เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี

 • - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ด้านช่าง
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวโยธา)
 • - มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง การดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
 • - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว และอดทน

แพทย์แผนจีน หรือ แผนไทย/กายภาพบำบัด
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี - สาขาวิชาแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด - สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานบริการ ปฏิสัมพันธ์ดี เข้าสังคมง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย หรือ แผนจีน หรือ กายกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาดังนี้ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - สาขาวิชาประถมศึกษา - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 • 1. มีประสบการณ์การนิเทศและประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
 • 2. อายุไม่เกิน 65 ปี

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
หลายอัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาดังนี้ - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

 • 1. มีประสบการณ์การนิเทศและประสบการณ์การสอน หรือตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
 • 2. อายุไม่เกิน 65 ปี

หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป