ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน หัวหน้างานอาคารสถานที่
การศึกษา ไม่ระบุ
สาขา ไม่ระบุ
เงินเดือน พิจารณาจาก วุฒิและ ประสบการณ์
วันที่เปิด 1กรกฎาคม2556
วันปิดรับ รับสมัครด่วน
รายละะเอียด มีประสบการณืการทำงานด้านอาคารสถานที่ มีความรู้เรื่อง อาคาร สนาม ไฟฟ้า ประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  กลับ