ติดต่อเรา

สำนักบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชธานี

เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel 045-319900 FAX (045) 319-911

Website: www.rtu.ac.th
E-mail:  jobs@rtu.ac.th