สมัครงานออนไลน์

** กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และ ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า
*
ชื่อ
*
สกุล
*
วัน/เดือน/ปี เกิด
*
ที่อยู่
*
   
   
จังหวัด
*
รหัสไปรษณีย์
*
เบอร์โทรศัพท์
*
อีเมล
*
ประวัติการศึกษา
(โปรดกรอกข้อมูลตั้งแต่มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ถึงการศึกษาสูงสุด)
มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
*
สาขา
*
จากสถาบันการศึกษา
*
เกรดเฉลี่ย
อุดมศึกษา
*
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
*
เกรดเฉลี่ย
อุดมศึกษา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
บัณฑิตศึกษา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ตำแหน่งที่ต้องการ 1
*
2
เงินเดือนที่ต้องการ
*
บาท
ความสามารถพิเศษ
ประสบการณ์การทำงาน