ตำแหน่งงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน
การศึกษา
สาขา
รายละะเอียด
1 อาจารย์ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Details
2 อาจารย์ประจำ ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา Details
3 ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ ไฟฟ้า Details
4 ช่างประปา ไม่ระบุ ไม่ระบุ Details
5 ผู้ช่วยกายภาพบำบัด Details
6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ระดับ ปวส และปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ Details
7 นักกายภาพบำบัด ปริญญาตรี กายภาพบำบัด Details
8 หัวหน้างานอาคารสถานที่ ไม่ระบุ ไม่ระบุ Details
9 เจ้าหน้าที่การเงิน ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี Details
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา Details
11 อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า,อุตสาหการ) ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า Details
12 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท-เอก การพยาบาล Details
13 อาจารย์ภาษาไทย ปริญญาโท ด้านที่เกี่ยวข้อง Details
14 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปวส.,ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Details
15 อาจารย์เคมี/ฟิสิกส์ ปริญญาโท เคมี/ฟิสิกส์ Details
16 อาจารย์ปฐมวัย ปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัย Details
17 อาจารย์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ปริญญา โท และ ปริญญา เอก รัฐประศาสนศาสตร์ Details
18 เจ้าหน้าที่บัญชี ปวส. บัญชี Details
19 เลขานุการ ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา Details
20 พนักงานขับรถ ม. 6 ขึ้นไป - Details