แบบฟอร์มการรับสมัครงาน

       
มหาวิทยาลัยราชธานี
   กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง (* จำเป็นต้องระบ)

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
สกุล
:
*
วัน/เดือน/ปี เกิด
:
*
ที่อยู่
:
*
   
   
จังหวัด
:
*
รหัสไปรษณีย์
:
*
เบอร์โทรศัพท์
:
*
อีเมล์
:

(โปรดกรอกข้อมูลตั้งแต่มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ถึงการศึกษาสูงสุด)
มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
:
*
สาขา
:
*
จากสถาบันการศึกษา
:
* เกรดเฉลี่ย
อุดมศึกษา
:
สาขา
:
จากสถาบันการศึกษา
:
เกรดเฉลี่ย
อุดมศึกษา
:
สาขา
:
จากสถาบันการศึกษา
:
เกรดเฉลี่ย
บัณฑิตศึกษา
:
สาขา
:
จากสถาบันการศึกษา
:
เกรดเฉลี่ย
ตำแหน่งที่ต้องการ 1
:
*
2
:
เงินเดือนที่ต้องการ
:
บาท
ความสามารถพิเศษ
:
ประสบการณ์การทำงาน
: