ตำแหน่งงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน
การศึกษา
สาขา
รายละะเอียด
1 อาจารย์ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Details
2 อาจารย์ประจำ ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา Details
3 ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ ไฟฟ้า Details
4 ช่างประปา ไม่ระบุ ไม่ระบุ Details
5 ผู้ช่วยกายภาพบำบัด Details
6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ระดับ ปวส และปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ Details
7 นักกายภาพบำบัด ปริญญาตรี กายภาพบำบัด Details
8 หัวหน้างานอาคารสถานที่ ไม่ระบุ ไม่ระบุ Details
9 เจ้าหน้าที่การเงิน ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี Details
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา Details
11 อาจารย์ประจำ ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจการบิน Details
12 อาจารย์ภาษาไทย ปริญญาโท ด้านที่เกี่ยวข้อง Details
13 Web Programmer/System Admin/System Admin/IT Network admin/ เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปวส.,ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Details
14 อาจารย์เคมี/ฟิสิกส์ ปริญญาโท เคมี/ฟิสิกส์ Details
15 นักกายภาพบำบัด full time/part time ป.ตรี Details
16 เจ้าหน้าที่บัญชี ปวส. บัญชี Details
17 เลขานุการ ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา Details
18 พนักงานขับรถ ม. 6 ขึ้นไป - Details