ตำแหน่งงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน
การศึกษา
สาขา
รายละะเอียด
1 Details
2 อาจารย์ประจำ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย Details
3 อาจารย์ประจำ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ Details
4 Native English Speaker Teachers @ Ratchathani University bachelor - Master English or other major Details
5 เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา Details
6 อาจารย์ประจำ ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน - การบริหารการศึกษา Details
7 พนักงานขับรถ ปวส. ขึ้นไป เครื่องยนต์ Details
8 เจ้าหน้าที่ประจำ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา Details
9 ช่างซ่อมบำรุง ไม่จำกัด Details